นโยบายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โดย พลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

การดำเนินการของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมุ่งสรรค์สร้างความสามัคคีของสมาชิก พัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมวิชาชีพ ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ส่งเสริมดำรงเกียรติของสมาชิกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม เป็นองค์กรของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานที่ว่า “We are the ONE for NorthBKK ” โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

นโยบายการสร้างเสริมความสามัคคี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น การจัดทำWebsite ของสมาคม ( www.northbkk-alumni.com) การส่งจดหมายและข้อมูลข่าวสารทาง e-mail โดยให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล(data mining)การติดต่อสื่อสารเพื่อให้การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกให้ทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีของสมาชิก ด้วยจัดการพบปะสังสรรค์อย่างเป็นกันเองของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ด้วยการจัดงาน “คืนสู่เหย้า ราตรีน้ำเงิน-ขาว” เพื่อให้สมาชิกทุกรุ่นทุกระดับ ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบ-การณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การร่วมกิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ พิธีพระราชทนปริญญาบัตร กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เป็นต้น

นโยบายการดำรงเกียรติของสมาชิก

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าตลอดจนผดุงเกียรติของสมาชิก และเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ทำการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีประวัติ และผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกคณะ ทุกสาขา เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกรุ่นต่อๆไป และเป็นการส่งเสริมและดำรงเกียรติสมาชิกให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมทั่วไป

นโยบายการพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ด้วยการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่ ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษาโดยสมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พิจารณามอบทุนการศึกษาตามแต่เห็นสมควร ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “การพัฒนาประเทศ ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน และหากพัฒนาคน ต้องเริ่มจากการศึกษา”

การพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและทางธุรกิจมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯเพื่อระดมสมอง(Brain Storming) การให้คำปรึกษาในด้านการเรียนการสอน การให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนการปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (Customer Centric) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่จบการศึกษา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นสถานประกอบการรองรับการทำงาน

การจัดสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการร่วมกับนักศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้เชิงวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้

นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแล้ว ทางสมาคมฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการในด้านต่างๆของสมาชิก

นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานให้สมาคมเป็นสมาคมที่ทรงเกียรติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้วยการจัดหรือร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาสังคม โดยร่วมกับชมรมค่ายอาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หรือองค์กรอื่นๆตามสมควรเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการเป็น”คนดี”ของสังคมต่อไป ตลอดจนการตั้งคณะอนุกรรมการฯหรือคณะ ทำงานเพื่อพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกของสมาคมฯ

นโยบายการส่งเสริมทางด้านวิชาชีพ

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคุ้มครอง ส่งเสริมสมาชิกให้ได้รับผลดีในการประกอบวิชาชีพตามระเบียบแบบแผนที่มีมาตรฐานและมีมารยาทอันดีงาม ส่งเสริมบทบาทสมาชิกศิษย์เก่าให้เกิดประโยชน์ต่อ ศิษย์ปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมการร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง เพื่อเป็นวิทยากร การแนะนำแนวทางการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา การศึกษาต่อ ตลอดจนการประสานงานสถานที่ฝึกงานในสถานที่ทำงานของศิษย์เก่าเพื่อให้ศิษย์หรือนักศึกษาปัจจุบัน ได้มีความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีโอกาส และศักยภาพในการแข่งขัน ประกวดหรือร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติเพื่อเป็นการสร้างโอกาส และชื่อเสียงของสมาชิก สมาคม และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

นโยบายด้านสวัสดิการ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและศิษย์ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ด้วยการ จัดหาทุนเพื่อเป็นทุนทางด้านสวัสดิการ การจัดกิจกรรมหารายได้ต่างๆ การประสานงานขอรับบริจาค หรือเงินอุดหนุน โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนของสมาคมฯที่มาจากค่าธรรมเนียม สมัครและค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก ตามแนวนโยบายการส่งเสริม “การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ”เพื่อให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น เริ่มต้นจากการจัดหาและมอบทุนการศึกษา การส่งเสริมสวัสดิการด้วยการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ การส่งเสริมและให้ความรู้อาชีพเสริม เพื่อให้สมาชิก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ตามหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสาร ของสมาคมและมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนการสร้างสรรค์งานสื่อสารทุกประเภทผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทำวารสารหรือข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมและมหาวิทยาลัย เพื่อแจกจ่าย/จำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลที่เห็นสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสื่ออิเลคโทรนิคส์ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารและจะทำให้สมาคมฯและมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของสังคมโดยรวมทั่วไป

การประชาสัมพันธ์ด้วยการสร้างแบรนด์ (Brand building) โดยใช้ตราสัญญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่า เป็นแบรนด์หลัก กำหนดรูปลักษณ์ด้วยการกำหนดเครื่องแบบของสมาชิกสมาคมฯ ป้ายหรือบัตรประจำตัวสมาชิก เครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เช่น เสื้อยืด เข็มกลัด เข็มกลัดเน็คไทร์ หรือเน็คไทร์ เป็นต้น