พลตำรวจตรี ดร.ปิยะ  ต๊ะวิชัย
นายกสมาคมศิษย์เก่า

 

 1. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 2. ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 3. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 4. พลตำรวจตรีปิยะ  ต๊ะวิชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 5. นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 6. นายศิริ สาระผล กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 7. นายศักดินา รักษ์อุดมการณ์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 8. นายมนัสวิน นันทเสน กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 9. นาวาอากาศโทสอาด สุมรรคา กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 10. นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 11. นายอดุลย์ รุ่งเรือง กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 12. นายณรงค์ฤทธิ์ มูลวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 13. นายสถิต เดชกุญชร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 14. นายอภิวัฒน์ โพธิ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 15. อาจารย์การุณ บุญมี กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 16. นายวิริยะ จำจด กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 17. นายวรุตม์ บุญลอย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 18. นายนครินทร์ แต้ภู่ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 19. นางสาวณัฐกมล ธัญญเจริญ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ
 20. อาจารย์มิตร ทองกาบ เลขานุการสมาคมฯ