สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมุ่งสรรค์สร้างความสามัคคีของสมาชิก พัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม ส่งเสริมวิชาชีพ ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ส่งเสริมดำรงเกียรติของสมาชิกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม เป็นองค์กรของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานที่ว่า “We are the ONE for NorthBKK ”