ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่ยังไม่มีไอดีสามารถสมัรได้ที่นี่ โดย

  • ใส่ E-mail ที่ใช้งานจริงและใส่รหัสผ่านที่ต้องการ
  • ปีเกิด กรุณากรอกเป็นปีคริสต์ศักราช เช่น พ.ศ 2538 เป็น ค.ศ 1995
  • ใส่ รหัสนักศึกษา รหัสประจำตัวประชาชนและวันเกิด