รหัสนักศึกษา ชื่อ คณะ สาขาวิชา
441100017 ฤทัยรัตน์ เขียวขุนเนิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100033 โชติกา บุนนาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100041 พงษ์สุดา บานชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100067 กิติคร สุขสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100083 ฉัตรมงคล กล่ำดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100091 รัชพล หอมแช่ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100106 ศุภชัย นันโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100114 อธิคม โภไคยโศภิษฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100122 วิไล จีรบุญพานิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100130 วรรณภา สงวนรัมย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100148 เอกพฤกษ์ วิสิฐศักดาพงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100156 อรรถพล เดวีเลาะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100164 พรพรรณ ทองไพจิตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100180 สัญชัย บุญญะดิษฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100198 อัครพงษ์ เทียนสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100211 สุพจน์ ลิ้มวงศ์ยุติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100229 อภิรักษ์ สกุลรุ่งจรัส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100237 พัชรินทร์ ประจิตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100253 สุบรรณ ธงชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100279 วันชนะ ปะทะม่วง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100287 วัลลภ ชัยเฉลิมมงคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100295 สุทธิภพ ปลอดภัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100300 อาทิตย์ ประสงค์แก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100318 ชลารินทร์ เจริญนาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100326 ปิยะ สมบูรณ์วงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100334 เฉลิมพล ประภา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100342 อัมพิกา สันติพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100350 พีชริยา ชูอินทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100376 นิติพัฒน์ ธัญญาพัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100392 อรรถพล กล่ำเพ็ชร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100407 เบญจพล พวงจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100415 นนท์ บัญญัติวรกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100423 พนิดา ลายภูษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100449 เอกกฤต ทัพพะรังสี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100457 ยุทธนัย จงวัฒนาภิรมย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100465 หฤทัย ปิยภูวดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100504 พรพรรณ กล่อมสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100520 ตรีธวัฒน์ หิรัญศิริวัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100538 อำนาจ จักรคุ้ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100554 ณัฐวุฒิ ฉินสวัสดิ์พันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100562 จุฑามาศ กสินานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100570 ณัฐพล วิไลพรรัตนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100596 เกรียงไกร อิสโรสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100619 กันตฤทัย เจริญโชคชัยกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100643 เอกพงษ์ แสงสุก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100651 อัครพล รงค์พันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100693 สิทธิพงษ์ เอี่ยนเจ้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100708 ปราโมทย์ แดงศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100724 สุรารักษ์ บูรณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100732 วิยดา ชัยหาญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100782 กฤตพล เอี่ยมแสง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100813 ทรงเกียรติ โกวาภิรัติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100871 สราวุธ? สุวรรณกูฎ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100910 ชวลิต ญาณทัศนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
441100928 สายสวาท ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441100936 ปาริชาต สุขนิมิตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441100944 นิภาพร ภิญโญชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441100952 อมรพล ศิริประภารัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441100986 เสาวลักษณ์ ศรีแผ้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441100994 สังวาลย์ ใจบุญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101021 กัญญณัช เรืองจวง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101047 เฉลิมชัย พิเดช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101071 วธัญญู อาจคุ้มวงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101089 โตมร โชคธนาเสริมสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101102 อภิญญา เรืองธนเวศม์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101128 ชนินทร์ ว่องปฏิเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101136 กีรติ แย้มโอษฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101160 เบญจมาศ อามาตย์มนตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101186 ภาณุเดช อุตมะมุณีย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101194 สุรสิทธิ์ ชมภูพื้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101209 พิมพ์ใจ โพธิ์พันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101217 วัลลภา เกตุบัวขาว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101225 รัชนีวรรณ เกตุบัวขาว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101233 สำราญ ศิรินนท์ธนเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101275 ไพบูลย์ ทิพย์ปุก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101283 ถิรวุฒิ พฤกษ์ไพรผดุง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101291 อภิญญา ศรีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101322 บุษบง เกษวงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101330 ปาริฉัตร อนันตนากรกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101364 วิลาสินี ประกายกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101372 ปรารถนา ธนางกูรวงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101380 ปริศนา ธนางกูรวงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101403 สุทธิพร วงศ์ยะรา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
441101411 สมพงษ์ ชินรักษ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101453 มงคล เมคัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101479 ศศิธร พูนวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101518 จิราพร สินธุเสก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101542 กรรณิการ์ พู่มะดัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101576 พิทักษ์ ปรุงสินธน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101592 จินตนา สว่างวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441101712 ปาริชาต มาโนษยวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101720 ปาริฉัตร เยาวภาพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101738 ปาริชาติ เยาวภาพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101746 เลิศศักดิ์ บัวขาวผ่อง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101770 วิสุทธ์ เพ็ญสุภา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101788 นวกรพงษ์ เพียรพิริยะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101796 บุญญรัตน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101801 โชติวรรณ ผดุงชีพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101835 ธัญรัตน์ เอกรินทรากุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
441101869 เอกพล ชัยเลิศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด