ขอเชิญช่วน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และที่ ห้องปทุมรัตน์ ชั้น 5 อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู

ในการนี้จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูตามวันเวลาดังกล่าว